อยากเล่นใน NCAA DIVISION I ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

อยากเล่น NCAA Divison I ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

สถาบันที่เป็นสมาชิกของ NCAA DI นั้นมีกฏข้อบังคับให้น้องๆต้องสอบผ่านมาตรฐานวิชาหลักที่ NCAA กำหนด (NCAA Core Course) และเกรดเฉลี่ยของ Core Course และมีผลสอบตามกำหนด มาตรฐานนี้จะเปลี่ยนสำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนเต็มเวลาเป็นครั้งแรกในสถาบันที่เป็นสมาชิกของ D1 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2016 หรือหลังจากนั้น

หากน้องๆ สมัครเรียนก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2016

การที่น้องๆ จะมีสิทธิในการฝึกซ้อม ลงแข่งขัน และได้รับทุนกีฬาในปีแรกที่น้องเข้าเรียนเต็มเวลาในสถาบัน DI น้องจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

1.ต้องเรียนวิชาหลักที่ NCAA กำหนด 16 วิชา

 • วิชาภาษาอังกฤษ 4 เครดิต
 • วิชาคณิตศาสตร์ 3 เครดิต (ต้องลงพีชคณิต Algebra หรือคณิตศาสตร์ชั้นสูงกว่านั้น)
 • วิชาวิทยาศาสตร์ 2 เครดิต วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (Natural Science)/วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ (Physical Science) (ต้องมี 1 วิชาที่เป็นวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการ (Lab Science) หากที่โรงเรียนมีห้องแลบ)
 • วิชาสังคมศาตร์ 2 เครดิต (Social Science)
 • วิชาเสริม 1 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ และ
 • วิชาเสริม 4 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์ วิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ วิชาสังคมศาตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาศาสนาเปรียเทียบ หรือวิชาปรัชญาศึกษา

2.ต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อง 2.0 ในวิชาหลักที่กำหนด

3.ต้องได้ผลคะแนนสอบ SAT หรือ ACT และเกรดเฉลี่ยในวิชาหลักที่กำหนด ตามเกณฑ์ของ NCAA ตามตาราง NCAA DI Sliding Scale

หากน้องๆ สมัครเรียนหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2016

การที่น้องๆ จะมีสิทธิในการฝึกซ้อม ลงแข่งขัน และได้รับทุนกีฬาในปีแรกที่น้องเข้าเรียนเต็มเวลาในสถาบัน DI น้องจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

1.ต้องเรียนวิชาหลักที่ NCAA กำหนด 16 วิชา

 • วิชาภาษาอังกฤษ 4 เครดิต
 • วิชาคณิตศาสตร์ 3 เครดิต (ต้องลงพีชคณิต Algebra หรือคณิตศาสตร์ชั้นสูงกว่านั้น)
 • วิชาวิทยาศาสตร์ 2 เครดิต วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (Natural Science)/วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ (Physical Science) (ต้องมี 1 วิชาที่เป็นวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการ (Lab Science) หากที่โรงเรียนมีห้องแลบ)
 • วิชาสังคมศาตร์ 2 เครดิต (Social Science)
 • วิชาเสริม 1 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ และ
 • วิชาเสริม 4 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์ วิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ วิชาสังคมศาตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาศาสนาเปรียเทียบ หรือวิชาปรัชญาศึกษา

2.    ต้องเรียนจบ 10 วิชาหลัก รวมถึง 7 เครดิตในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ ก่อนที่น้องๆจะเริ่มเรียนในเทอมที่ 7 ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หากน้องๆเริ่ม    เรียนในเทอมที่ 7 น้องจะไม่สามารถลงวิชาซ้ำ หรือ เปลี่ยนวิชาเรียนเพื่อแทนวิชาที่ลงไปแล้วนั้นเพื่อให้เกรดเฉลี่ยดีขึ้นได้

3.ต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.3 ในวิชาหลักที่กำหนด

4.ต้องได้ผลคะแนนสอบ SAT หรือ ACT และเกรดเฉลี่ยในวิชาหลักที่กำหนด ตามเกณฑ์ของ NCAA ตามตาราง NCAA DI Sliding Scale (Download file ได้ด้านล่าง)

กำหนดระยะเวลาสำหรับวิขาหลัก 

น้องๆจะต้องเก็บวิชาหลักที่กำหนดทั้งหมดภายใน 8 ภาคการศึกษา หรือ 4 ปีติดต่อกันโดยเริ่มตั้งแต่เกรด 9 หากน้องๆ สำเร็จการศึกษาก่อน 4 ปีน้องจะต้องเก็บวิชาหลักทั้งหมดก่อนที่น้องๆจะเรียนจบ หากน้องๆ จบการศึกษาตามระยะเวลาและวางแผนที่จะเข้าเรียนสถาบันที่เป็นสมาชิก DI น้องๆอาจจะลงเรียนวิชาเสริม 1 วิชาที่อยู่ในวิชาหลักของ NCAA ภายใน 1 ปี ของวันที่น้องจบการศึกษาเพื่อเก็บวิชาหลักให้ครบหรือเพื่อดึงคะแนน GPA ให้ดีขึ้น น้องจะต้องลงวิชาเสริมนี้ที่โรงเรียนอื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนที่น้องจบมา แต่ก่อนจะลงน้องต้องมั่นใจก่อนว่า วิชาที่น้องลงเป็นวิชาที่ NCAA รับรองหรือไม่ น้องจำเป็นจะต้องส่งทรานสคริปต์จากโรงเรียนใหม่ที่น้องลงวิชานี้ด้วย พร้อมทั้งแจ้งเกรดและเครดิตที่ได้รับเพิ่มนี้

การตัดสินรับรองผลการศึกษา

น้องๆจะได้รับการตัดสินรับรองผลการศึกษาก็ต่อเมื่อ น้องๆ จะต้องส่งทรานสคริปต์ฉบับท้ายสุดและหลักฐานการจบการศึกษา ทรานสคริปต์จากทุกโรงเรียนที่เคยเรียนมา ผลคะแนนสอบ และต้องส่งงานทุกอย่างให้เสร็จและโรงเรียนใน DI จะต้องยื่นขอหลักฐานของน้องๆ 

เมื่อ NCAA รับรองผลการศึกษาแล้ว น้องๆจะได้รับการตัดสินว่าน้องๆจะมีสิทธิในการเล่นกีฬาระดับไหนในข้อบังคับของ DI

หากน้องๆ มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ Contact Us หรือโทร 084- 7318815

 
Visitors: 34,691