คุณสมบัติที่ต้องมี หากจะเล่นใน NCAA DII

สถาบันที่เป็นสมาชิกของ NCAA DIVISION II ได้กำหนดให้น้องๆ ต้องผ่านมาตรฐานด้านการศึกษาสำหรับวิชาหลักของ NCAA (NCAA Core Course) เกรดเฉลี่ยของวิชาหลัก และผลคะแนนสอบ SAT หรือ ACT ไว้ดังนี้ และเหมือน DI หากน้องๆสมัครเรียนเต็มเวลาหลังวันที่ 16 สิงหาคม 2018 จะมีกฏบางอย่างเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้

หากน้องๆ สมัครเรียนก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2018

การที่น้องๆ จะมีสิทธิในการฝึกซ้อม ลงแข่งขัน และได้รับทุนกีฬาในปีแรกที่น้องเข้าเรียนเต็มเวลาในสถาบัน DII น้องจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

1.ต้องเรียนวิชาหลักที่ NCAA กำหนด 16 วิชา

-วิชาภาษาอังกฤษ 4 เครดิต

-วิชาคณิตศาสตร์ 3 เครดิต (ต้องลงพีชคณิต Algebra หรือคณิตศาสตร์ชั้นสูงกว่านั้น)

-วิชาวิทยาศาสตร์ 2 เครดิต วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (Natural Science)/วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ (Physical Science) (ต้องมี 1 วิชาที่เป็นวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการ (Lab Science) หากที่โรงเรียนมีห้องแลบ)

-วิชาสังคมศาตร์ 2 เครดิต (Social Science)

-วิชาเสริม 1 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ และ

-วิชาเสริม 4 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์ วิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ วิชาสังคมศาตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาศาสนาเปรียเทียบ หรือวิชาปรัชญาศึกษา

2.ต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อง 2.0 ในวิชาหลักที่กำหนด

3.ต้องได้ผลคะแนนสอบรวม SAT 820 คะแนนขึ้นไป หรือ ACT 68   คะแนนขึ้นไป

หากน้องๆ สมัครเรียนหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2018

การที่น้องๆ จะมีสิทธิในการฝึกซ้อม ลงแข่งขัน และได้รับทุนกีฬาในปีแรกที่น้องเข้าเรียนเต็มเวลาในสถาบัน DII น้องจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

1.ต้องเรียนวิชาหลักที่ NCAA กำหนด 16 วิชา

-วิชาภาษาอังกฤษ 4 เครดิต

-วิชาคณิตศาสตร์ 3 เครดิต (ต้องลงพีชคณิต Algebra หรือคณิตศาสตร์ชั้นสูงกว่านั้น)

-วิชาวิทยาศาสตร์ 2 เครดิต วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ (Natural Science)/วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ (Physical Science) (ต้องมี 1 วิชาที่เป็นวิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการ (Lab Science) หากที่โรงเรียนมีห้องแลบ)

-วิชาสังคมศาตร์ 2 เครดิต (Social Science)

-วิชาเสริม 1 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ และ

-วิชาเสริม 4 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์ วิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติหรือวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ วิชาสังคมศาตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาศาสนาเปรียเทียบ หรือวิชาปรัชญาศึกษา

2.ต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อง 2.2 ในวิชาหลักที่กำหนด

3.ต้องได้ผลคะแนนสอบ SAT หรือ ACT และเกรดเฉลี่ยในวิชาหลักที่กำหนด ตามเกณฑ์ของ NCAA ตามตาราง NCAA DII Sliding Scale (ดูได้จากเอกสารแนบ)

กำหนดระยะเวลาสำหรับวิชาหลัก

หากน้องๆ ต้องการที่จะเล่นกีฬาใน DII   น้องจะต้องเรียนวิชาหลักให้จบทุกตัวโดยเริ่มตั้งแต่เกรด 9 และก่อนที่น้องๆจะสมัครเข้าเรียนเต็มเวลาในสถาบัน DII

การตัดสินรับรองผลการศึกษา

น้องๆจะได้รับการตัดสินรับรองผลการศึกษาก็ต่อเมื่อ น้องๆ จะต้องส่งทรานสคริปต์ฉบับท้ายสุดและหลักฐานการจบการศึกษา ทรานสคริปต์จากทุกโรงเรียนที่เคยเรียนมา ผลคะแนนสอบ และต้องส่งงานทุกอย่างให้เสร็จและต้องมีรายชื่อที่โรงเรียนที่เป็น DII ยื่นขอหลักฐานการศึกษามากับ NCAA

เมื่อ NCAA รับรองผลการศึกษาแล้ว น้องๆจะได้รับการตัดสินว่าน้องๆจะมีสถานะในการเล่นกีฬาระดับไหนในข้อบังคับของ DII

 

 

Visitors: 34,693